Chân dung họa sĩ Trương Phi Đức

Bộ tranh Chân Dung

2008– Mực trên giấy nâu – Khổ A4 : 297mm x 210mm

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập