Chân Dung số 51

2004 – Sơn mài trên vóc – 22cm x 22cm

Tác phẩm đã được sưu tập