Vùng Đất Chạy Trốn 01

Bộ tranh Vùng Đất Chạy Trốn

2016 – Sơn dầu trên vải – 100cm x 100cm

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập