Vẫy Chào Tương Lai

Bộ tranh Tay

2014 – Sơn dầu trên toan – 160 cm x 140 cm

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập