Vật Tổ (phác thảo)

Bộ tranh Ấp Ủ

2023 – Sơn dầu trên vải lanh – 90cm x 120cm

Phác thảo bộ tranh ấp ủ A23AV

Available