Vật Tổ 03

Bộ tranh Ấp Ủ

2023 – Sơn dầu trên vải lanh – 180cm x 150cm

Available