Tướng Tay Người

Bộ tranh Tay

2010 – Sơn dầu trên toan – 134 cm x 196cm

Được sưu tập bởi Rimbun Dahan Collection