Tự Do Mệt Mỏi 01

Bộ tranh Ấp Ủ

2023 – Sơn dầu trên vải lanh – 160cm x 140cm

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập