Trừu Tượng

Cảm hứng từ tranh của Nguyễn Cầm – 2005 – Sơn mài – 22cm x 22cm x 9 miếng