Trò Chơi

Bộ tranh Đồng Bào

2010 – Sơn dầu trên vải bố – 120cm x 190cm

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập