Trâu Tân Sửu

Bộ tranh Luân Hồi

2021 – năm Sửu, một năm mà loài người chiến đấu vất vả để sinh tồn – Sơn dầu trên vải lanh – 100cm x 130cm

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập