Tranh năm Hổ – 01

Bộ tranh Ấp Ủ

2022 – Sơn dầu trên vải lanh – Khổ 120cm x 90cm

Tác phẩm đã được sưu tập