Trăng Nóng

Bộ tranh Ấp Ủ

“Vật Tổ” 02

2023 – Sơn dầu trên vải lanh – 90cm x 120cm

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập