Tiểu Công Chúa, Tiểu Hoàng Tử

Bộ tranh Tay

2012 – Sơn dầu trên toan – 150cm x 150cm

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập