Tiền

Bộ tranh Đồng Bào

2009 – Sơn dầu trên vải bố – 100cm x 100cm

Họa sĩ giữ làm sưu tập riêng