Thở !!!

Bộ tranh Luân Hồi

2022 – Sơn dầu trên vải lanh – 120cm x 90cm

Available