Thân Thể 01

Bộ tranh Ấp Ủ

2023 – Sơn dầu trên vải lanh – 55cm x 40cm

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập