Tankborghini

Bộ tranh Cập Nhật

2009 – Acrylic trên vải bố – 150cm x 200cm

Được sưu tập bởi Witness Collection