Người Máy 1

Bộ tranh Hộ Pháp

2010 – Acrylic trên vải bố – 150cmx100cm

Tác phẩm đã được sưu tập