Phác thảo Nhớ Làng

2020 – Acrylic & chì trên giấy – Kích thước A3 420mm x 297mm

Người mẫu: Yvy (biệt danh)

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập