NIẾT BÀN ĐANG THI CÔNG 06

Bộ tranh Ấp Ủ

2023 – Sơn dầu trên vải lanh – 100cm x 100cm

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập