Nhớ Làng

2020 – Sơn dầu trên vải lanh – 130cm x 100cm

Người mẫu: Yvy (biệt danh)

Tác phẩm đã được sưu tập