Nhảy Vào Nghệ Thuật

Bộ tranh Tay

2012 – Sơn dầu trên toan – 140cm x 160cm

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập