Nhật Nguyệt Kê

2017 – Acrylic trên vải với kỹ thuật chặn mầu batik – 50cm x 50cm

Tác phẩm đã được sưu tập