Người Ăn Mày

2006 – Sơn mài trên gỗ – 80cm x 80cm