Ngày ẩm ướt

2019 – Sơn dầu trên vải bố – 90 cm x 60 cm

Available