Nếu Ta Là Chúng ?

2011 – Sơn dầu trên toan – 140cm x 400cm

Available