Lắng nghe

Đồng Bào series

2009 – Sơn Acrylic trên vải bố – 60cm x 60cm

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập