Làng Lên Phố

2020 – Sơn dầu trên vải bố – 140cm x 160cm

Tác phẩm đang tìm người sưu tập