Kỳ Nghỉ

Bộ tranh Ấp Ủ

2023 – Sơn dầu trên vải lanh – 90cm x 120cm

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập