Kỳ Nghỉ (phác thảo)

Bộ tranh Ấp Ủ

2023 – Sơn dầu trên vải lanh – 40cm x 40cm

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập