Ký Họa Chân Dung

Bộ tranh Chân dung

2003 – Chì than nén trên giấy – Khổ A4 29.7cm x 21cm