Không Tên số 01

2007 – Acrylic trên toan – 40cm x 40cm

Tác phẩm đã được sưu tập