Karaoke thường ngày

Bộ tranh Cập Nhật

2008 – Acrylic trên vải bố – 170cm x 170cm

Được sưu tập bởi Witness Collection