Hợp tác xã Toàn Lợi

2019 – Sơn dầu trên vải bố – 40cm x 55cm

Available