Hộ Pháp 2007 số 04

Bộ tranh Hộ Pháp

2007 – Acrylic trên vải bố – 90cm x 40cm x 2 panels

Tác phẩm đã được sưu tập bởi ông Laurent Lannehoa