Hình Dung Một Thành Phố 02

Bộ tranh Vùng Đất Chạy Trốn

2016 – Sơn dầu trên vải – 160cm x 140cm

Tác phẩm từng thuộc về Bộ tranh Bất Động Sản nay được xếp lại vào bộ Vùng Đất Chạy Trốn

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập