Gió Trên Đường Âu Cơ 02

Bộ tranh Ấp Ủ

2023 – Sơn dầu trên vải lanh – 130cm x 180cm

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập