Gió Trên Đường Âu Cơ 01

Bộ tranh Ấp Ủ

2023 – Sơn dầu trên vải lanh – 130cm x 100cm

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập