Giấc Mơ XI – Đổi Gác

Bộ tranh Đồng Bào

2009 – Sơn dầu trên vải bố– 100 cm x 195 cm

Sưu tập cá nhân