Đúng, Chúng Ta Cũng Có Thể

Bộ tranh Đồng Bào

2009 – Sơn dầu trên vải bố – 10cm x 150cm

Tác phẩm đã được sưu tập