Chân dung 2008 số 01

Bộ tranh Chân Dung

2008 – In collage – 10 bản với mầu sắc thay đổi với mỗi bản

Các bản in đang tìm nhà sưu tập