Dốc Tiền

Bộ tranh Đồng Bào

2010 – Sơn dầu trên toan – 150cm x 150cm

Sưu tập bởi Born Collection