DNA

2008 – Acrylic trên toan – 141cm x 141cm

Tác phẩm đã được sưu tập