Cuộc Đời Tươi Đẹp

Bộ tranh Tay

2012 – Sơn dầu trên toan – 100cm x 150cm

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập