CÔNG TRƯỜNG 07

Bộ tranh Ấp Ủ

2022 – Sơn dầu trên vải lanh – 50cm x 40cm

Tác phẩm đã được sưu tập