Cơn Giông Đang Đến

Bộ tranh Hy Vọng

Phác thảo AAB – 2016 – Acrylic trên toan – 50cm x 50cm