Chờ Gió

2018 – Sơn dầu trên toan – 40cm x 50cm

Available