Chiếc Lá Cuối Cùng

Bộ tranh Tay

2011 – Acrylic và mầu nước trên giấy đã khử axit – 50.8cm x 40.6cm