Chân Phương Sa Pa

2019 – Acrylic trên vải bố – 50cm x 100cm

Đã được sưu tập